PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT BASIS

 

BASIS is een nachtclub (de “Club”) welke gevestigd is aan de Oudegracht aan de Werf 97, 3511AL te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30264471. Indien u zich aanmeldt bij BASIS, dan worden de door u ingevulde persoonsgegevens beheert onder verantwoordelijkheid van. 

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor BASIS van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

BASIS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u door koop van een ticket voor de Club dan wel middels de website www.clubbasis.nl (de “Website”) dan wel op een andere manier aan BASIS worden verstrekt. Dit houdt in dat BASIS de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de AVG.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u de Website bezoekt, informatie aanvraagt via de Website, een ticket koopt van de Club en/of zich bij BASIS middels de Website aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van u. BASIS verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens welke benodigd zijn voor onderstaande doelen.

Uw persoonsgegevens zijn nodig om: 

 • u het door u gekochte ticket te kunnen verstrekken; 
 • u te kunnen identificeren op ons Festival; 
 • uw leeftijd te controleren (alleen 18+ is welkom) 
 • doelgroepanalyses uit te voeren ten behoeve van logistieke regelgeving van evenementen;
 • contact met u op te nemen om u te informeren over het Festival;
 • u te informeren over andere door BASIS georganiseerde evenementen.

Daarnaast gebruikt BASIS uw persoonsgegevens voor promotionele activiteiten als:

 • Het uitsturen van nieuwbrieven; 
 • Gepersonaliseerd aanbod van online advertenties op sociale kanalen als Facebook / Instagram / Snapchat / Vero / WhatsApp / TikTok;
 • Gepersonaliseerd aanbod van online-advertenties via Google d.m.v. bannering en search engine optimization;
 • bezoekersonderzoeken.

De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) vastleggen zijn de volgende gegevens:

 • Voornaam + achternaam
 • Mailadres
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer 

 

Indien u zich aanmeldt op de Website kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door BASIS dan wel een door BASIS ingeschakelde verwerker (zie verder onder ‘uitwisseling persoonsgegevens’).  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BASIS. 

Indien u geen prijs stelt op informatie over BASIS, kunt u zich afmelden via de afmeldbutton in de nieuwsbrieven of servicemails die u ontvangt. U kunt ook een mail sturen naar privacy@clubbasis.nl

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag BASIS alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BASIS hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst. Door middel van aanmelding bij de Website geeft u expliciet toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van BASIS, waarbij BASIS erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen;
 • het verzorgen en verbeteren van de Website, waarbij BASIS door het bezoek aan onze Website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die BASIS daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Website en Cookies

Op de Website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of speciale acties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere Websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

BASIS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BASIS heeft fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 • Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen BASIS:

BASIS kan uw (persoons-)gegevens gebruiken voor de promotie van diverse evenementen die door BASIS worden georganiseerd. BASIS ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke berichten.

 • Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten BASIS:

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat BASIS persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen BASIS en deze derde partij waarbij een adequate verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer BASIS hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

 • Geen commercieel gebruik:

BASIS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het aanmelden op de Website met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. BASIS kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan alsmede het Festival ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

BASIS bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaar tenzij langer nodig is indien noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Aclub BV / BASIS 

o.v.v. Privacy Zaken

Oudegracht aan de Werf 97 (3511 AL) Utrecht

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

BASIS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met pricacy@clubbasis.nl.

Laatste update: 29 DECEMBER 2024